სიახლეები

„ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების" აღსრულების პროცესის შეფასება

📣📣 ა(ა)იპ "ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა", კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის მომართვის საფუძველზე, 2019-2020 წწ. განახორციელა სოციოლოგიური კვლევა, რომლის მიზანი გახლდათ „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების" აღსრულების პროცესის შეფასება.
 კვლევის პირველ ეტაპზე განხორციელდა სამაგიდე კვლევა, ხოლო მეორე ეტაპზე, სამიზნე რეგიონებში (თბილისი, ქვემო ქართლი, იმერეთი) პროცედურებში ჩართული სუბიექტების წარმომადგენლებთან გაიმართა ფოკუს-ჯგუფების შეხვედრები, თვისებრივი მეთოდის გამოყენებით, რის საფუძველზეც მომზადდა კვლევის ანალიტიკური ანგარიში და შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაციები.